Generelle forretningsbetingelser

1. Anvendelse

Stk. 1. Disse generelle forretningsbetingelser gælder for ethvert retsforhold mellem Pandi Web ApS og kunden, herunder men ikke begrænset til, udvikling og implementering af it-løsninger, websites, ydelser i forbindelse med service og support, vedligeholdelse af software og it-løsninger, konsulentydelser samt licensering af software, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret skriftligt, og det med sikkerhed kan fastslås, at det har været hensigten at fravige nærværende betingelser.

 

2. Definitioner

Stk. 1. Hvor andet ikke er anført eller fremgår af sammenhængen, skal nedenfor opregnede definitioner finde anvendelse i disse generelle forretningsbetingelser og andre aftaler med Leverandøren:

”Aftalen” betyder den konkrete aftale mellem Kunden og Leverandøren om levering af Leverandørens ydelser, fx en udviklingsaftale, eller en konsulentaftale, inklusiv disse generelle forretningsbetingelser, der indgår som en integreret del af Aftalen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt;

”Arbejdsdag” betyder mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag;

”Kunden” betyder Leverandørens aftalepart i henhold en aftale; og

”Løsningen” betyder den it-løsning, software mv., der er omhandlet i Aftalen.

 

3. Levering

Stk. 1. Leverandøren skal levere de ydelser, som er fastsat i Aftalen.

Stk. 2. Leveringssted er Pandi Webs kontor, medmindre andet fastsat i Aftalen.

Stk. 3. De i Aftalen eventuelt fastsatte leveringstidspunkter, herunder eventuelle milepæle, kan af Leverandøren med et forudgående skriftlig varsel på 5 Arbejdsdage uden begrundelse og uden at ifalde erstatning udskydes med op til i alt 20 Arbejdsdage. Medmindre andet er aftalt, medfører Leverandørens udskydelse en tilsvarende udskydelse af alle efterfølgende tidsfrister.

Stk. 4. Hvis Leverandørens forsinkelse i forhold til en aftalt leveringsfrist skyldes forhold for hvilke Kunden er ansvarlig, herunder men ikke begrænset til Kundens levering af den nødvendige medvirken til Leverandørens levering af ydelsen eller udskiftning af Kundens udpegede kontaktperson(er), udskydes det aftalte leveringstidspunkt med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse. Leverandøren kan i denne situation forlange godtgørelse for udgifter som følge af Kundens forsinkelse og honorar efter de aftalte timesatser for overflødiggjorte ressourcer i udskydelsesperioden, idet Leverandøren dog er forpligtet til at begrænse disse omkostninger mest muligt, eventuelt ved omplacering af ressourcerne.

Stk.5. Hvis der indgår design i en løsning vil dette samtidig fungere som kravspecifikation. Når designet er godkendt kan der ikke længere laves ændringer til produktet uden at dette går udover den oprindelige aftale (i tilfælde af fastpris).

 

4. Kundens forhold

Kundens medvirken

Stk. 1. Med henblik på at forestå kontakten til Leverandøren skal Kunden udpege en eller flere person(er) til hvem enhver henvendelse vedrørende ethvert forhold omhandlet af aftalen kan rettes. I forholdet mellem Kunden og Leverandøren udgør udpegelsen en fuldmagt i henhold til aftalelovens § 13, hvorefter en af Kunden udpeget person kan indgå bindende aftaler på Kundens vegne i ethvert forhold omhandlet af aftalen. Kunden er berettiget til når som helst ved skriftlig meddelelse til Leverandøren at udpege en eller flere ny(e) kontaktperson(er).

Stk. 2. Kunden er forpligtet til at stille sådanne oplysninger og sådant materiale til Leverandørens rådighed, som Leverandøren rimeligvis skønner nødvendigt til levering af de aftalte ydelser.

Stk. 3. Leverandøren har ret til at anvende ressourcer hos Kunden, herunder medarbejdere, i det omfang Leverandøren rimeligvis skønner, at dette er nødvendigt til udførelse og levering af den aftalte ydelse.

Stk. 4. Kunden er forpligtet til, på opfordring af Leverandøren, at deltage aktivt og loyalt i gennemførsel og test af Leverandørens ydelser.

Stk. 5. Såfremt Leverandøren, som led i leveringen af ydelser, fysisk opholder sig hos Kunden, er Kunden forpligtet til vederlagsfrit at stille faciliteter til Leverandørens rådighed, som er passende henset til de konkrete omstændigheder, fx adgang til trådløst netværk ved kortere ophold eller adgang til almindelige kontorfaciliteter ved længere ophold.

Kundens systemer

Stk. 6. Det er en grundlæggende forudsætning for Leverandørens levering af ydelser, at Kundens systemer har de tekniske specifikationer, som måtte være angivet i Aftalen eller et bilag hertil.

Stk. 7. Kunden skal løbende opretholde et testmiljø, og Leverandøren kan løbende stille rimelige krav hertil, herunder krav om ændringer.

Stk. 8. Kunden skal på Leverandørens forlangende stille sikker fjernadgang til rådighed for Leverandørens support og/eller vedligeholdelse, fx via VPN.

Tredjepartssoftware

Stk. 9. Kunden er forpligtet til efter påkrav fra Leverandøren at opdatere tredjepartssoftware, der indgår i Kundens systemer og IT-miljø. Opdateringen sker for Kundens egen regning og skal gennemføres indenfor rimelig tid.

Back up

Stk. 10. Kunden er forpligtet til selv at foretage back up af løsninger, software, mv., som Leverandøren udvikler, supporterer og/eller vedligeholder. Leverandøren er uden ansvar for skader, som Kunden måtte lide, og som kunne være undgået, hvis Kunden havde foretaget implementeret forsvarlige back up rutiner.

 

5. Priser og betaling

Stk. 1. Medmindre andet fremgår af Aftalen, beregnes Leverandørens vederlag på grundlag af den tid der er medgået til ydelsen i overensstemmelse med Leverandørens gældende timesatser. Leverandøren beregner fuld timesats under transport.

Stk. 2. Er der tale om en løbende Aftale (i modsætning til fx en udviklingsaftale), er Leverandøren berettiget til med det i aftalen foreskrevne opsigelsesvarsel at regulere timesatser og andre løbende vederlag (”nye priser”). Såfremt Kunden senest på den 10. Arbejdsdag efter modtagelsen af nye priser har gjort indsigelse, skal Aftalen anses for opsagt med det i Aftalen angivne opsigelsesvarsel (regnet fra fremsendelsen af nye priser). Såfremt Kunden ikke senest på den 10. Arbejdsdag efter modtagelsen af nye priser har gjort indsigelse, skal Kunden anses for at have accepteret, at aftalen fortsætter med nye priser.

Stk. 3. Alle priser er i danske kroner excl. moms.

Stk. 4. Enhver offentlig afgift og/eller skat, der pålægges Leverandørens ydelser afholdes af Kunden udover det aftalte vederlag.

Stk. 5. Leverandøren kan udover vederlaget forlange godtgørelse af udlæg, der afholdes i forbindelse med ydelsen, herunder udgifter til tredjepartssoftware, transport, ophold, forplejning, kommunikationsmidler mv.

Stk. 6. Afregningstidspunktet er fastsat i Aftalen. Betalingsbetingelser er netto kontant inden 14 dage fra fakturadato på det af Leverandøren anviste betalingssted. Betaling skal ske gebyr- og omkostningsfrit for Leverandøren. Ved betaling efter forfald skal Kunden svare rente med 1,5 % per påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil betaling sker. Kunden kan ikke foretage modregning i vederlaget for ydelsen hidrørende fra angivne krav fra andre retsforhold.

Stk 7. Ved fastprisaftaler er følgende betalingsbetingelser gældende medmindre andet er aftalt. Ved beløb over 10.000,- faktureres 25% ved opstart, 25% ved test og 50% ved afslutning af opgaven. Ved beløb under 10.000,- faktureres 50% ved opstart og 50% ved afslutning af opgaven.

Stk 8. Pandi Web har ret til med 1 måneds varsel at hæve sine generelle servicepriser. Hævning af pris kan ikke ske på igangværende fastprisaftaler (såfremt scope ikke ændrer sig) og ej heller med bagudrettet kraft.

Stk 9. Pandi Web regulerer hvert år (1. januar) priserne efter nettoprisindekset. Det er aftalt, at der som minimum sker prisregulering med 1,5 % årligt pr. 1. januar.

 

6. Ejendomsforbehold

Stk. 1. Indtil Leverandøren har modtaget fuld betaling, herunder eventuelle udlæg, tillæg og renter, for sine ydelser, har Leverandøren ejendomsretten hertil.

Stk. 2. Ved integrationer vil ejendomsretten medmindre andet er aftalt tilhøre leverandøren. Kunden vil dog have brugsret så længe, der betales for ydelsen.

Stk. 3. Ved Planner-løsninger vil ejendomsretten medmindre andet er aftalt tilhøre leverandøren. Kunden vil dog have brugsret så længe, der betales for ydelsen.

7. Garantier

Stk. 1. Leverandøren afgiver ikke andre garantier i forhold til Løsningen end hvad der er anført udtrykkeligt i Aftalen eller i disse generelle forretningsbetingelser.

Stk. 2. Leverandøren er alene ansvarlig for at Løsningen overholder generelle lovkrav i markedsføringsloven, e-handelsloven og persondataloven i Danmark. Overholdelse af udenlandsk lovgivning, særlove og branchespecifikke regler, herunder regler der er specifikt er gældende for Kunden, er Kundens ansvar. Leverandøren garanterer ikke, at Løsningen helt eller delvis overholder sådan lovgivning og regulering, og Kunden skadesløsholder Leverandøren for tab, som måtte opstå på grund af Løsningens manglende overholdelse heraf.

Stk. 3. De af Leverandøren afgivne garantier i er gældende i en periode på én måned fra levering af Løsningen.

Stk. 4. Såfremt den part, der agter at påberåbe sig en afgiven garanti, ikke inden 10 Arbejdsdage, efter at parten er eller burde have været blevet bekendt med en mangel, har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part, bortfalder garantiforpligtelse.

 

8. Reklamation og misligholdelse

Stk. 1. Medmindre andet er særskilt aftalt, skal Kunden straks efter at have modtaget en ydelse fra Leverandøren foretage kontrol af, om ydelsen er kontraktmæssig. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks skriftligt reklamere over for Leverandøren med angivelse af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende. Kunden kan alene gøre mangelskrav, uanset art, gældende i indtil en måned efter leveringstidspunktet for en ydelse.

Stk. 2. Foreligger der mangler, kan Leverandøren vælge, om der skal foretages afhjælpning, omlevering eller meddeles Kunden et forholdsmæssigt afslag, idet sidstnævnte dog kun kan anvendes hvor naturalopfyldelse ikke er muligt eller vil være urimeligt byrdefuldt for Leverandøren (hard ship). Herudover kan Kunden ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Stk. 3. Medmindre andet måtte være angivet i disse betingelser eller særskilt skriftligt aftalt, kan den ikke-misligholdende part i tilfælde af væsentlig misligholdelse udøve misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler. Kunden kan alene ophæve aftalen, hvis Kunden skriftligt til Leverandøren har fremsat påkrav herom med beskrivelse af misligholdelsen, og Leverandøren ikke har bragt misligholdelsen til ophør senest 30 Arbejdsdage efter modtagelsen af påkravet.

 

9. Produktansvar

Stk. 1. Leverandøren er alene ansvarlig for produktansvar i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Leverandøren er ikke ansvarlig for produktskader på noget andet grundlag. Såfremt Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade, eller at der nærliggende risiko for, at vil indtræde skade som følge af Leverandørens ydelse, skal Kunden straks underrette Leverandøren herom.

 

10. Erstatning

Stk. 1. Leverandøren er, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger til reetablering heraf.

Stk. 2. Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens tab som følge af, at tredjemand, fx en hacker, får adgang til Kundens data eller en del heraf, medmindre tredjemands adgang er et resultat af Leverandørens groft uagtsomme eller forsættelig handling eller undladelse.

Stk. 3. Kunden kan ikke under nogen omstændigheder kræve erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag af Leverandøren, der samlet overstiger (i) 50 % den samlede faktiske betaling foretaget af Kunden for den ydelse, hvorpå kravet baseres, eller (ii) i tilfælde af løbende ydelser 50 % den faktiske betaling foretaget af Kunden indenfor det sidste (løbende) år for den ydelse, hvorpå kravet baseres. Dette maksimum gælder aftale for aftale (idet betalinger i henhold til en anden aftale ikke medregnes) som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold, der i aftalens løbetid måtte berettige Kunden til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset graden af uagtsomhed og uanset om der foreligger brud på eventuelle garantier fra Leverandørens side.

 

11. Force majeure

Stk. 1. Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden i tilfælde af force majeure, og parternes forpligtelser i henhold til Aftalen suspenderes indtil force majeurebegivenheden er ophørt, idet parterne frit kan annullere aftalen helt eller delvist, hvis force majeure-begivenheden ikke er ophørt 60 Arbejdsdage efter, at en part har påberåbt sig den. Ved force majeure forstås forhold, der ligger udenfor parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning, herunder men ikke begrænset til krig, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, ulovlige arbejdsnedlæggelser og lockouts, vareknaphed, længerevarende nedbrud af offentlige datanet eller elforsyningen, import og eksportrestriktioner og edb-vira.

Stk. 2. Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage som force majeurebegivenheden varer.

 

12. Rettigheder

Stk. 1. Ved ydelser indeholdende software, ændringer i software, opdatering og/eller vedligeholdelse af software eller andet materiale, erhverver Kunden, betinget af Kundens betaling af det aftalte vederlag, en ikke-eksklusiv, uoverdragelig, brugsret til det leverede. Brugsretten er begrænset til Kundens egen erhvervsmæssige brug.

Stk. 2. Hvis Kunden eller tredjemand foretager ændringer eller indgreb i Leverandørens ydelser, herunder software, bortfalder alle Leverandørens forpligtelser uden varsel, herunder eventuelle garantiforpligtelser. Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne ændringer eller indgreb.

Stk. 3. Kunden har ikke ret til at videregive, videresælge, udleje, udlåne eller på anden måde distribuere brugsretten til tredjemand.

Stk. 4. Kunden erhverver ikke ret til værktøjer, metoder og andet, der er anvendt til levering af ydelsen eller indgår i denne, idet rettighederne forbliver hos Leverandøren eller hos en eventuel tredjemand.

Stk. 5. Bortset fra eventuelt tredjemandsprogrammel, der indgår i Løsningen som angivet i Aftalen indestår Leverandøren for, at tredjemand ikke har rettigheder i relation til Løsningen/ydelsen. Leverandøren indestår for at Løsningen/ ydelsen ikke krænker tredjemands rettigheder i Danmark. Såfremt der rejses sag mod Kunden, hvor det gøres gældende, at Leverandørens ydelse krænker tredjemands ret, er Kunden forpligtet til straks at underrette Leverandøren herom, idet Leverandøren herefter overtager sagen og de hermed forbundne omkostninger. Leverandøren har i den sammenhæng uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssag og/ eller indgå forlig. Hvis Leverandøren måtte tabe en sådan krænkelsessag til tredjemand, skal Leverandøren efter eget valg skaffe Kunden ret til fortsat at benytte ydelsen eller bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte ydelsen med en anden ydelse, der 12 i det væsentligste har samme funktionalitet som den oprindelige ydelse. Alternativt kan Leverandøren hæve aftalen med øjeblikkelig virkning og tilbagebetale det af Kunden erlagte vederlag. I så fald kan Kunden ikke gøre andre krav gældende mod Leverandøren.

Stk. 6. Gælder der for Leverandøren leveret software, herunder tredjeparts software særlige licensvilkår, har disse forrang frem for dette pkt. 12. Dette gælder uanset om licensvilkårene hidrører fra Leverandøren eller tredjemand.

Stk. 7. Kunden erhverver alle de rettigheder og forpligtelser i aftaler, herunder købe- og licenskontrakter, som er indgået med tredjemand om hardware og software, der indgår Løsningen og som angivet i Aftalen. Rettigheder og forpligtelser tilhører og påhviler således Kunden som direkte aftalepart med tredjemand, og ansvar og immaterielle rettigheder i henhold til tredjemands aftalevilkår, herunder i forbindelse med fejl og mangler samt overdragelse, kan kun gøres gældende overfor tredjemand. Leverandøren er således i alle forhold uden ansvar for aftaler mellem kunden og tredjemand.

 

13. Tavshedspligt

Stk. 1. Leverandøren og Kunden skal iagttage tavshed vedrørende fortrolige forhold om hinanden. Denne forpligtelse gælder også efter aftalens ophør.

14. Reference

Stk. 1. Leverandøren kan anvende Kunden som reference i casebeskrivelser og tilbud.

15. Særligt vedrørende konsulentydelser

Stk. 1. For konsulentydelser (hvor der ikke er tale om levering af en defineret løsning) gælder, at Leverandøren ikke er forpligtet til at præstere et bestemt resultat, men alene til efter bedste evne, og på det i øvrigt i branchen gældende niveau, at søge de af Kunden stillede opgaver løst på passende vis. Levering anses for sket, når Leverandøren har anvendt tid i forbindelse med ydelsen.

 

16. Ophør

Stk. 1. En aftale kan opsiges i overensstemmelse med det i Aftalen angivne. Såfremt Aftalen ikke indeholder bestemmelser om opsigelse, fx en udviklingsaftale, skal aftalen anses som uopsigelig med den virkning, at Kunden ved en annullation er pligtig at svare Leverandøren erstatning.

Stk. 2. Uanset opsigelsesvarsler i aftalen, og stk. 1 ovenfor, er henholdsvis Kunden eller Leverandøren berettiget til at ophæve aftalen uden varsel i tilfælde af den anden Parts væsentlige misligholdelse.

Stk. 3. Parternes rettigheder og pligter i henhold til ovenstående §§ 5, 7, 9, 12, 13, 19 og 20 fortsætter uden tidsbegrænsning, uanset aftalens udløb, opsigelse eller ophævelse.

 

17. Overdragelse til selskab

Stk. 1. Leverandøren er berettiget til når som helst at overdrage alle aftaler, inklusive alle rettigheder og pligter, såvel optjente som fremtidige, til et af Leverandøren helt eller delvist ejet selskab.

18. Tvistigheder

Stk. 1. Enhver tvist mellem Leverandøren og Kunden skal afgøres efter dansk ret.

Stk. 2. Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis en tvistighed, ikke kan løses i mindelighed, skal Københavns Byret være rette værneting.

Februar, 2022